Synchro Nationals 2007 - senior short - synchrophotos